Start Privacy

Privacy

Privacyverklaring

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Verzameling van gegevens op onze website

Reishunger neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn individuele informatie over persoonlijke of materiële omstandigheden van een specifieke of bepaalbare natuurlijke persoon. Daaronder valt o.a. informatie zoals naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum. Dit privacybeleid legt uit welke gegevens we verzamelen en voor welke doeleinden we ze gebruiken. Het legt ook uit hoe en met welk doel dit gebeurt.

We willen erop wijzen dat de gegevensoverdracht via het internet (bv. communicatie via e-mail) veiligheidshiaten kan vertonen. Een volledige sluitende gegevensbescherming tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Wie is verantwoordelijk voor het verkrijgen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt gedaan door Reishunger. Onze contactgegevens vindt u in het impressum van deze website.

Welke gegevens verzamelen we?

Wij verzamelen, bewaren en verwerken uitsluitend door de gebruiker in het kader van de door hem verstrekte gegevens voor de verwerking van aanvragen en, indien van toepassing, voor de verwerking van bestellingen/contracten of bij de registratie voor een gratis lidmaatschap. Afhankelijk van het doel van de gegevensverzameling kunnen de gegevens bijvoorbeeld aanspreektitel, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, faxnummer, bankgegevens of IP-adres omvatten.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u ze aan ons meldt. Dit kunnen gegevens zijn die u bijvoorbeeld in een contactformulier invult. Andere gegevens worden automatisch verkregen door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de paginaweergave). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze werking van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft te allen tijde het recht om gratis informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvangers en de doeleinden van uw opgeslagen persoonsgegevens. In het bijzonder heeft u het recht om gegevens, die wij op basis van uw toestemming of voor de uitvoering van een overeenkomst automatisch verwerken, in een gangbaar machinaal leesbaar formaat aan u of aan derden beschikbaar te stellen (recht op gegevensoverdracht). Indien u vraagt om de gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere verantwoordelijke partij, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch haalbaar is.

U heeft bovendien het recht om correctie, beperking of verwijdering van deze gegevens te eisen. Hierover en evenals voor verdere vragen over het onderwerp gegevensbescherming kan u te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres. Bovendien heeft u het recht om in beroep te gaan bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit.

Analysetools en tools van derden

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en met zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag is normaliter anoniem; het surfgedrag kan niet terug naar u getraceerd worden. U kan tegen deze analyse bezwaar maken of voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Hieronder vindt u gedetailleerde informatie hierover en de mogelijkheden om bezwaar aan te tekenen.

2. Algemene opmerkingen en informatieplicht

Verwijzing naar de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Reishunger GmbH
Am Waller Freihafen 1
28217 Bremen
Duitsland

Telefoon: +49 421 2080 2491

Fax: +49 421 2080 2128
E-mail: [email protected]

Gemachtigd vertegenwoordigende bestuurders:

Torben Buttjer, Sohrab Mohammad

De verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over de doeleinden en de wijze van verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen, etc.).

Uitvoering van het contract

Bij de volledige verwerking van het contract worden de gegevens van de gebruiker voor verder gebruik geblokkeerd en na afloop van de belasting- en handelsrechtelijke voorschriften verwijderd, tenzij de gebruiker uitdrukkelijk heeft ingestemd met het verdere gebruik van zijn gegevens.

Herroeping van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel processen van gegevensverwerking zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. De gebruiker kan te allen tijde zijn toestemming voor zowel de opslag als het gebruik van zijn gegevens, die door ons in overeenstemming met de wettelijke voorschriften worden vastgelegd, met inwerkingtreding voor de toekomst herroepen, waarbij de herroeping ook overeenkomstig wordt geprotocoleerd. Een informele kennisgeving per e-mail aan [email protected] is hiervoor voldoende. De rechtsgeldigheid van de gegevensverwerking die tot het moment van herroeping is uitgevoerd, blijft door de herroeping onaangetast.

Advertenties per e-mail zonder registratie voor de nieuwsbrief en uw herroepingsrecht

Indien wij uw e-mailadres ontvangen in samenhang met de verkoop van een product of dienst en u heeft hiertegen geen bezwaar gemaakt, behouden wij ons het recht voor, op basis van art. 7, lid 3, van de Act against Unfair Competition (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb of UWG), om u regelmatig per e-mail aanbiedingen te sturen voor soortgelijke producten uit ons assortiment. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij het aanspreken van onze klanten met reclame, die zwaarder doorwegen dan de belangen van de klant. U kan te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres door een mail te sturen naar [email protected] of via een daartoe bestemde link in de reclamemail, zonder dat dit andere kosten met zich meebrengt dan de opslagkosten volgens de basistarieven.

SSL- of TLS-versleuteling

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of vragen die u ons als websitebeheerder stuurt, maakt deze website gebruik van SSL- of TLS-encryptie. U kan een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browser bovenaan. Als de SSL- of TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Versleutelde betalingstransacties op deze website

Als er een verplichting bestaat om ons uw betalingsgegevens (bv. rekeningnummer voor automatische incasso) te verstrekken na het afsluiten van een contract met verplichte betaling van de kosten, zijn deze gegevens nodig voor de verwerking van de betaling.

De betalingstransacties via het gebruikelijke betaalmiddel (Visa/MasterCard, automatische incasso) worden uitsluitend uitgevoerd via een versleutelde SSL- of TLS-verbinding. U kan een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browser bovenaan. Bij versleutelde communicatie kunnen uw betalingsgegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Anonieme/Pseudonieme gebruik van de website

Het is mogelijk om deze website te bezoeken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Er worden geen pseudonieme gebruikersprofielen aangemaakt. In het bijzonder worden er geen gepseudonimiseerde gebruiksgegevens toegewezen aan de gegevens van het pseudoniem.

Statistische analyse van de bezoeken aan deze website

Wij verwerken en bewaren de volgende gegevens wanneer u deze website of individuele bestanden op de website oproept: webpagina van waaruit het bestand is opgeroepen, naam van het bestand, datum en tijd van het oproepen, overgedragen verzameling van gegevens en melding over het succes van de oproep (zgn. web-log). Deze toegangsgegevens worden uitsluitend in niet-persoonlijke vorm gebruikt voor de voortdurende verbetering van dit internetaanbod en voor statistische doeleinden.

Bezwaar tegen reclamemails

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van de in het kader van de impressumverplichting gepubliceerde contactgegevens voor het toezenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal. De eigenaars van deze website behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van het ongevraagd verzenden van reclame-informatie, bijvoorbeeld via spam-mails.

3. Verantwoordelijke voor gegevensbescherming

Benoeming van een verantwoordelijke voor gegevensbescherming

Wij hebben in ons bedrijf een verantwoordelijke voor gegevensbescherming aangesteld. Als u vragen heeft over gegevensbescherming, neem dan contact met hem op. U kan onze medewerker voor gegevensbescherming bereiken op het volgende e-mailadres:

e-mail: [email protected]

4. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

De internetpagina’s gebruiken deels zogenaamde cookies. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw computer vastlegt en uw brower opslaat. De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser te herkennen bij een volgend bezoek.

U kan uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het instellen van cookies en dat cookies alleen in afzonderlijke gevallen worden toegestaan, dat het accepteren van cookies in enkel bepaalde gevallen of helemaal geen cookies mogelijk maakt en dat de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser wordt geactiveerd. Als u de cookies uitschakelt, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde door u gewenste functies (bv. winkelwagenfunctie) te vervullen worden opgeslagen op basis van art. 6, lid 1, onder f), AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtigd belang bij het opslaan van cookies voor een technisch foutloze en optimale dienstverlening. Voor zover andere cookies (bv. cookies voor het analyseren van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze privacyverklaring apart behandeld.

Cookie-instellingen aanpassen

Contactformulier

Als u ons een aanvraag stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar opgeeft, door ons opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en in het geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van de in het contactformulier ingevulde gegevens is dus uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (art. 6, lid 1, onder a), AVG). U kan deze toestemming te allen tijde intrekken. Hiervoor volstaat een informele kennisgeving per e-mail aan ons. De rechtsgeldigheid van de gegevensverwerking die tot het moment van herroeping is uitgevoerd, blijft door de herroeping onaangetast.

De door u in het contactformulier ingevulde gegevens blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor de opslag ervan herroept of het doel waarvoor ze zijn opgeslagen, ophoudt te bestaan (bv. nadat uw aanvraag is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen - met name bewaartermijnen - blijven onverlet.

Registratie op deze website

U kan zich op onze website registreren om gebruik te maken van extra functies op de site. Wij zullen de gegevens die voor dit doel zijn ingevoerd alleen gebruiken voor het gebruik van het betreffende aanbod of de betreffende dienst waarvoor u zich heeft geregistreerd. De verplichte gegevens die tijdens de registratie worden gevraagd, moeten compleet worden aangegeven.

In het geval van belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld in de omvang van het aanbod of technisch noodzakelijke wijzigingen, zullen wij het bij de registratie opgegeven e-mailadres gebruiken om u op deze manier te informeren.

De tijdens de registratie ingevoerde gegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming (art. 6, lid 1, onder a), AVG). U kan elke toestemming die u hebt gegeven te allen tijde intrekken. Het enige wat u hoeft te doen is ons een informele kennisgeving per e-mail te sturen. De rechtsgeldigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de herroeping onaangetast.

De gegevens die tijdens de registratie worden verzameld, worden door ons opgeslagen zolang u op onze website bent geregistreerd en worden vervolgens verwijderd. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Commentaarfunctie op deze website

Voor de commentaarfunctie op deze pagina wordt, naast uw commentaar, informatie over het tijdstip van het aanmaken van de commentaar en, als u niet anoniem post, de door u gekozen gebruikersnaam opgeslagen.

Opslagduur van opmerkingen

De opmerkingen en de bijbehorende gegevens (bv. tijd) worden opgeslagen en blijven op onze website staan totdat de inhoud van de commentaar volledig wordt verwijderd of de commentaar om juridische redenen (bv. beledigende opmerkingen) moet worden verwijderd.

Rechtsgrondslag

De opslag van commentaar is gebaseerd op uw toestemming (art. 6, lid 1, onder a), AVG). U kan elke toestemming die u hebt gegeven te allen tijde intrekken. Het enige wat u hoeft te doen is ons een informeel bericht te sturen per e-mail. De rechtsgeldigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de herroeping onaangetast.

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens alleen voor zover deze noodzakelijk zijn voor de totstandkoming, de inhoud of de wijziging van de rechtsverhouding (bestandsgegevens). Dit gebeurt op basis van art. 6, lid 1, onder b), van de AVG, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen mogelijk maakt. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens over het gebruik van onze internetpagina's (gebruiksgegevens) alleen voor zover dat nodig is om het gebruik van de dienst mogelijk te maken of in rekening te brengen.

De verzamelde klantgegevens worden na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie verwijderd. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van de overeenkomst voor online winkels, handelaars en verzending van goederen

Wij geven persoonlijke gegevens alleen door aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract, bijvoorbeeld aan de bedrijven die belast zijn met de levering van de goederen of de kredietinstelling die belast is met de afhandeling van de betalingen. Een verdere overdracht van de gegevens vindt niet plaats of alleen als u uitdrukkelijk hebt ingestemd met de overdracht. Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden, niet aan derden doorgegeven.

De basis voor de gegevensverwerking is art. 6, lid 1, onder b), van de AVG, dat de gegevensverwerking voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen mogelijk maakt.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van een contract voor diensten en digitale inhoud

Wij geven persoonlijke gegevens alleen door aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract, bijvoorbeeld aan de kredietinstelling die met de afhandeling van de betalingen belast is. Een verdere overdracht van de gegevens vindt niet plaats of alleen als u uitdrukkelijk hebt ingestemd met de overdracht. Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden, niet aan derden doorgegeven.

De basis voor de gegevensverwerking is art. 6, lid 1, onder b), van de AVG dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen mogelijk maakt.

5. Sociale plug-ins

Op deze website wordt actieve JavaScript-inhoud van externe aanbieders gebruikt. Door deze website op te roepen kunnen deze externe aanbieders persoonlijke informatie ontvangen over het bezoek van de gebruiker aan deze website. Het is mogelijk dat gegevens buiten de EU worden verwerkt. De gebruiker kan dit voorkomen door het installeren van een JavaScript-blocker zoals de browser plugin "NoScript" (www.noscript.net) of door het deactiveren van JavaScript in zijn browser. Dit kan echter leiden tot functionele beperkingen op internetpagina's die de gebruiker bezoekt.

Gebruik van Pinterest Plugins

Onze website maakt gebruik van zogenaamde social plug-ins ("Plugins") van het sociale netwerk Pinterest, dat wordt beheerd door Pinterest Inc. 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA ("Pinterest"). De plug-ins zijn gemarkeerd met een Pinterest-logo.

Als u een pagina van onze website oproept die zo’n plug-in bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Pinterest. De inhoud van de plug-in wordt door Pinterest rechtstreeks naar uw browser gestuurd en in de webpagina geïntegreerd. Deze integratie informeert Pinterest dat uw browser de betreffende pagina op onze website heeft opgeroepen, zelfs als u geen Pinterest-profiel heeft of niet ingelogd bent bij Pinterest. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks naar een Pinterest-server in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

Als u ingelogd bent bij Pinterest, kan Pinterest uw bezoek aan onze website direct koppelen aan uw Pinterest-profiel. Als u met de plug-ins werkt, bijvoorbeeld door op de "Pin it"-button te klikken of een commentaar toe te voegen, wordt deze informatie ook direct naar een Pinterest-server gestuurd en daar opgeslagen. De informatie wordt ook gepubliceerd op je Pinterest-profiel en getoond aan je Pinterest-volgers.

Voor het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Pinterest, evenals uw rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Pinterest: https://about.pinterest.com/nl/privacy-policy.

Als u niet wilt dat Pinterest de informatie die via onze website wordt verzameld direct koppelt aan uw Pinterest-profiel, moet u uitloggen bij Pinterest voordat u onze website bezoekt. U kan het laden van de Pinterest-plug-ins ook volledig verhinderen door gebruik te maken van add-ons voor uw browser, bv. een scriptblocker.

6. Analysetools en reclame

Webanalyse met Google Analytics

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

We gebruik Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Google Analytics plaatst cookies op de computer van de gebruiker (voor cookies zie hierboven) en stelt ons in staat om uw gebruik van onze website te analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website (inclusief uw IP-adres) wordt normaliter naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Door het activeren van IP-anonimisering (op onze website is Google Analytics uitgebreid met de code "gat._anonymizeIp();" om een geanonimiseerde registratie van IP-adressen te garanderen) wordt het IP-adres van Google-gebruikers binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen, die de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER) hebben ondertekend, vooraf ingekort. Het volledige IP-adres wordt alleen in uitzonderlijke gevallen naar een server van Google in de VS overgedragen en daar pas ingekort. In gevallen waarin persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de VS, heeft Google zich onderworpen aan het EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOjeAAG.

Deze informatie wordt door Google in opdracht van ons gebruikt om uw gebruik van onze website te analyseren, om rapporten over de activiteit op de website op te stellen en om verdere diensten in verband met het gebruik van onze website en het internet te leveren. Wij gebruiken Google Analytics met de integratie en het gebruik van de tool Google Optimize, waarmee wij zogenaamde A/B-tests van onze homepage kunnen uitvoeren. Dit stelt ons in staat om verschillende gebruikers verschillende versies (bv. een andere lay-out) van onze homepage te laten zien en de gebruiksgegevens te vergelijken. Voor dit doel worden de gegevens samengebracht met de inzichten van Google Analytics. Google mag deze informatie aan derden verschaffen voor zover Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie in opdracht van Google verwerken. Het door Google Analytics getraceerde IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

De rechtsgrondslag voor het gebruik van Google Analytics is art. 6, lid 1, zin 1, onder f), van de AVG.

3. Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers laat ons toe om het surfgedrag van onze gebruikers te analyseren. Door de analyse van de verzamelde gegevens, zijn wij in staat om informatie over het gebruik van de afzonderlijke componenten van onze website samen te stellen. Dit helpt ons om onze website en de gebruiksvriendelijkheid ervan voortdurend te verbeteren en om nieuwe of gewijzigde functionaliteiten te testen en te vergelijken. Deze doeleinden omvatten ook ons berechtigd belang bij de verwerking van de gegevens in overeenstemming met art. 6, lid 1, zin 1, onder f), AVG. Bij de anonimisering van het IP-adres wordt voldoende rekening gehouden met het belang van de gebruikers bij de bescherming van hun persoonsgegevens.

4. Duur van de opslag

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn voor onze opnamedoeleinden.

5. Mogelijkheid tot herroeping en verwijdering

U kan voorkomen dat cookies op uw computer worden opgeslagen door uw browsersoftware hieraan aan te passen. In dit geval is het mogelijk dat u niet alle functies van onze website in hun volle omvang kan gebruiken. Om te voorkomen dat de door de cookies gegenereerde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van onze website (inclusief uw IP-adres) door Google worden geregistreerd en door Google worden verwerkt, kan een browser-plug-in worden gedownload en vervolgens worden geïnstalleerd via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

De gegevensverzameling door Google Analytics kan u ook verhinderen door op de volgende link te klikken (de link moet telkens na het verwijderen van uw cookies opnieuw worden aangeklikt). Deze link stelt een opt-out-cookie in die het verzamelen van uw informatie bij een bezoek aan deze websites in de toekomst zal verhinderen:

Google Analytics deactiveren

Gebruikte cookies: _ga, _gat_UA-21699358-1, _gaexp, GAPS

Google Analytics Remarketing

Onze websites gebruiken de functies van Google Analytics Remarketing in verbinding met de cross-device functies van Google Adwords en Google DoubleClick. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Met deze functie kunnen de reclamedoelgroepen, die met Google Analytics Remarketing zijn gecreëerd, worden gekoppeld aan de cross-device functies van Google Ads en Google DoubleClick. Op deze manier kunnen gepersonaliseerde reclameboodschappen gebaseerd op interesses, die voor u op het ene apparaat (bv. mobiele telefoon) op basis van uw eerder gebruikers- en surfgedrag zijn aangepast, ook op een ander apparaat (bv. tablet of pc) worden weergegeven.

Met uw toestemming zal Google voor dit doeleinde uw web- en app-browsergeschiedenis koppelen aan uw Google-account. Op deze manier kunnen dezelfde gepersonaliseerde reclameboodschappen worden weergegeven op elk apparaat waarmee u zich aanmeldt met uw Google-account.

Om deze functie te ondersteunen verzamelt Google Analytics Google-authenticeerde gebruikers-ID's die tijdelijk zijn gekoppeld aan onze Google Analytics-gegevens om ons te helpen bij het definiëren en creëren van doelgroepen voor cross-device advertising.

U kan zich permanent afmelden voor cross-device remarketing/targeting door gepersonaliseerde reclame in uw Google-account te deactiveren. Volgt u hiervoor de volgende link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

De aggregatie van de verzamelde gegevens in uw Google-account is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming, die u aan Google kan geven of herroepen (art. 6, lid 1, onder a), AVG). Voor het verzamelen van gegevens die niet in uw Google-account worden samengevoegd (bijvoorbeeld omdat u geen Google-account heeft of omdat u bezwaar heeft gemaakt tegen de samenvoeging), is het verzamelen van gegevens gebaseerd op art. 6, lid 1, onder f), AVG. Het berechtigde belang vloeit voort uit het feit dat de beheerder van de website belang heeft bij een geanonimiseerde analyse van de websitebezoekers voor reclamedoeleinden.

Meer informatie en de voorschriften over gegevensbescherming zijn te vinden in de privacyverklaring van Google via: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Gebruikte cookies: APISID, SSID, NID, SID, SAPISID, HSID, IDE, id

Google Ads en Google Conversion-Tracking

Deze website maakt gebruik van Google Ads. Google Ads is een online advertentieprogramma van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("Google").

Binnen het kader van Google Ads maken we gebruik van wat bekend staat als conversion-tracking. Wanneer u op een door Google geplaatste advertentie klikt, wordt een cookie voor de conversion-tracking ingesteld. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de internetbrowser op de computer van de gebruiker plaatst. Deze cookies vervallen na 30 dagen en worden niet gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie is niet verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar die pagina is doorgestuurd.

Elke Google Ads-klant ontvangt een andere cookie. De cookies zijn niet te traceren op de websites van Google Ads-klanten. De informatie die via de conversion-cookies wordt verzameld, wordt gebruikt om conversion-statistieken voor Google Ads klanten op te stellen, die hebben gekozen voor het bijhouden van de conversie. Klanten komen het totale aantal gebruikers te weten die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een conversion-tracking-tag. Zij ontvangen echter geen informatie die de gebruikers persoonlijk identificeert. Als u niet wilt deelnemen aan de tracking, kan dit gebruik herroepen door de cookie van Google conversion-tracking op uw webbrowser onder “gebruikersinstellingen” uit te schakelen. U wordt dan niet opgenomen in de statistieken van de conversion-tracking.

Als u onze site bezoekt via een mobiel apparaat (bv. smartphone of tablet), kunt u deze link gebruiken om bezwaar te maken tegen het gebruik van Google Analytics in de toekomst. Door het activeren van Google Analytics op een smartphone of tablet deactiveren we een cookie in uw browser die ons signaleert om te stoppen met het gebruik van Google Analytics op uw apparaat. Houd er rekening mee dat de herroeping opnieuw door u moet worden doorgevoerd als u de cookies in uw browser verwijdert.

De opslag van "conversion-cookies" is gebaseerd op art. 6, lid 1, onder f), AVG. De beheerder van de website heeft een berechtigd belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

Meer informatie over Google Ads en Google Conversion Tracking vindt u in de privacybepalingen van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

U kan uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het instellen van cookies en dat cookies alleen in afzonderlijke gevallen worden toegestaan, dat het accepteren van cookies in enkel bepaalde gevallen of helemaal geen cookies mogelijk maakt en dat de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser wordt geactiveerd. Als u de cookies uitschakelt, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Gebruikte cookies: _gid, _gcl_au

Facebook Pixel

Onze website gebruikt voor de conversion-tracking de bezoekersactie-pixel van Facebook, provider Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA of Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook").

Hierdoor kan het gedrag van de websitebezoekers worden gevolgd, nadat ze naar de website van de aanbieder zijn geleid door te klikken op een Facebook-advertentie. Dit maakt het mogelijk om de effectiviteit van de Facebook-advertenties te evalueren voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en om toekomstige reclamemaatregelen te optimaliseren.

De verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons als beheerder van deze website, we kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden wel door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het desbetreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken, in overeenstemming met de richtlijnen voor het gebruik van gegevens door Facebook. Hierdoor kan Facebook de plaatsing van advertenties op pagina's van Facebook en buiten Facebook mogelijk maken. Dit gebruik van de gegevens kan niet door ons als beheerder van de website worden beïnvloed.

Meer informatie over de bescherming van uw privacy vindt u in het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/. U kan ook de "Custom Audiences" remarketingfunctie uitschakelen in de instellingen voor advertenties via https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Je moet ingelogd zijn op Facebook om dit te kunnen doen.

Als u geen Facebook-account bezit, kan u via de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance ( https://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren) de gebruikersbaseerde reclame van Facebook uitschakelen.

Gebruikte cookies: AA003, ATN, datr, fr, lu

Microsoft

Onze online aanbiedingen gebruiken extra de conversion-tracking van Microsoft Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Microsoft Bing Ads stelt een cookie in op uw computer als u via een Microsoft Bing advertentie op onze website bent gekomen. Wij en Microsoft Bing kunnen op die manier herkennen dat iemand op een advertentie heeft geklikt, doorgestuurd is naar onze website en een vooraf bepaalde doelpagina (conversion-pagina) heeft bereikt. We kennen alleen het totale aantal gebruikers dat op een advertentie heeft geklikt en doorgestuurd is naar een conversion-pagina. Er wordt geen persoonlijke informatie over de identiteit van de gebruiker bekendgemaakt. Als u niet wilt deelnemen aan het trackingproces, kunt u ook de noodzakelijke instelling van een cookie weigeren - bijvoorbeeld door de instellingen van uw browser zo te veranderen dat de automatische instelling van cookies in het algemeen wordt uitgeschakeld. Voor meer informatie over het privacybeleid en de cookies van Microsoft Bing kan u terecht op de website van Microsoft.

Gebruikte cookies: MUIDB, MUID

Kameleoon

Kameleoon is een SaaS-oplossing die A/B-tests en webpersonalisaties mogelijk maakt. De klanten en partners van Kameleoon gebruiken de oplossing om een beter inzicht te krijgen in hoe hun website gebruikt wordt en om hun klanten een geoptimaliseerde gebruikerservaring te bieden. Kameleoon slaat geen persoonlijke gegevens op. U kunt echter te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van Kameleoon door op de volgende link te klikken: https://www.reishunger.de#kameleoonOptout=true

7. Newsletter

Gegevens newsletter

Met de newsletter informeren wij u over ons en onze aanbiedingen.

Als u de newsletter wilt ontvangen, hebben we een geldig e-mailadres en informatie nodig waarmee we kunnen controleren of u de eigenaar van het e-mailadres bent of dat de eigenaar akkoord gaat met het ontvangen van de newsletter. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het versturen van de newsletter.

Wanneer u zich inschrijft voor de newsletter, bewaren wij uw IP-adres en de datum van registratie. Deze opslag van gegevens dient alleen als bewijs in het geval dat een derde partij misbruik maakt van een e-mailadres en zich registreert om de newsletter te ontvangen zonder medeweten van de rechthebbende.

De gegevens die in het inschrijvingsformulier voor de newsletter worden ingevuld, worden uitsluitend op basis van uw toestemming verwerkt (art. 6, lid 1, onder a), AVG). U kan uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de newsletter te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld door te klikken op de link "uitschrijven" in de newsletter of door ons hiervan op de hoogte te brengen. De rechtsgeldigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingsprocedures blijft door de herroeping onaangetast.

Wij gebruiken de mailinglijstproviders MailChimp en Emarsys om onze newsletter te versturen. De gegevens die worden opgeslagen bij de inschrijving voor de newsletter worden zowel aan Rocket als aan Emarsys doorgegeven en opgeslagen. De gegevens die worden ingevoerd bij de inschrijving voor de newsletter worden niet doorgegeven aan andere derden.

De door u voor de newsletter-inschrijving verstrekte gegevens worden door ons opgeslagen totdat u zich uitschrijft voor de newsletter en worden verwijderd van onze servers en van de servers van MailChimp en Emarsys nadat u zich heeft uitgeschreven voor de nieuwsbrief. Gegevens die voor andere doeleinden zijn opgeslagen (bv. e-mailadressen voor het lidmaatschap) blijven onaangetast.

MailChimp

Deze website gebruikt de diensten van MailChimp voor het versturen van de newsletter. De provider is Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

MailChimp is een dienst waarmee o.a. het versturen van nieuwsbrieven kan worden georganiseerd en geanalyseerd. Als u gegevens invult om een newsletter te ontvangen (bv. een e-mailadres), worden deze gegevens opgeslagen op de servers van MailChimp in de VS. MailChimp is gecertificeerd volgens het "EU-US-Privacy-Shield". Het "Privacy-Shield" is een overeenkomst tussen de Europese Unie (EU) en de VS, die bedoeld is om de naleving van de Europese regelgeving rond gegevensbescherming in de VS te garanderen.

Met behulp van MailChimp kunnen we onze newslettercampagnes analyseren. Wanneer u een e-mail opent die met MailChimp is verzonden, maakt een bestand in de e-mail (het zogenaamde web-beacon) verbinding met de servers van MailChimp in de VS. Op deze manier kan worden bepaald of er een newsletter-bericht is geopend en welke links zijn aangeklikt. Verder wordt er technische informatie verzameld (bv. tijdstip van opvragen, IP-adres, browsertype en besturingssysteem). Deze informatie kan niet worden toegewezen aan de betreffende ontvanger van de newsletter. Het wordt uitsluitend gebruikt voor de statistische analyse van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige newsletters beter af te stemmen op de interesses van de ontvangers.

MailChimp maakt ook gebruik van de analysetool Google Analytics van Google, Inc. en kan deze onder bepaalde omstandigheden in de newsletters integreren. Meer details over Google Analytics vindt u in dewe privacyverklaring onder "Google Analytics".

Meer informatie over het privacybeleid van MailChimp vindt u hier: http://mailchimp.com/legal/privacy/

Gebruikte cookies: zte2095

8. Plug-ins en tools

Gebruik van het Zendesk live chatsysteem

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Op onze website maken we gebruik van Zendesk, een live chatsysteem van Zendesk Inc, 1019 Market Street, San Francisco, Californië 94103, USA. Dit systeem wordt gebruikt voor het verwerken van klantenvragen. Zendesk gebruikt de gegevens van de gebruiker alleen voor de technische verwerking van de vragen en geeft deze niet door aan derden. Om gebruik te kunnen maken van Zendesk is het noodzakelijk om minstens een correct e-mail adres op te geven. Een pseudoniem gebruiken is mogelijk. In de loop van de verwerking van servicevragen kan het noodzakelijk zijn om aanvullende gegevens te verzamelen, zoals naam en adres. De verstrekte gegevens en de berichtgeschiedenis bij onze servicedesk worden opgeslagen voor vervolgvragen en latere contactopname. Het gebruik van Zendesk is optioneel. De gegevens worden meestal overgedragen naar een Zendesk-server in de VS en daar opgeslagen. Voor de gevallen waarin persoonsgegevens naar de VS worden overgedragen, heeft Zendesk zich onderworpen aan het EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOjeAAG.

Voor meer informatie over hoe Zendesk omgaat met gebruikersgegevens, verwijzen wij u door naar de privacyverklaring van Zendesk via https://www.zendesk.nl/company/customers-partners/privacy-policy/

2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

De regelgevingskader voor het gebruik van Zendesk is art. 6, lid 1, zin 1, onder a), b) en f), AVG.

3. Doel van de gegevensverwerking

Het gebruik van Zendesk dient de verbetering en versnelling van onze klanten- en gebruikersservice. Deze doeleinden omvatten ook ons rechtmatige belang bij de verwerking van gegevens in overeenstemming met art. 6, lid 1, onder f), van de AVG. De andere persoonsgegevens die tijdens het proces worden verwerkt, dienen om misbruik van het live chatsysteem te voorkomen en om de veiligheid van onze informatietechnische systemen te verzekeren.

4. Duur van de opslag

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn voor onze opnamedoeleinden. Voor de persoonsgegevens uit de inzendingen geldt dat dit het geval is wanneer het betreffende gesprek met de gebruiker beëindigd is. Het gesprek eindigt wanneer uit de omstandigheden blijkt dat de zaak in kwestie sluitend is opgehelderd.

5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

In het geval dat gebruikers niet akkoord gaan met het verzamelen en opslaan van gegevens op het systeem van Zendesk, bieden wij alternatieve contactmogelijkheden aan via e-mail, telefoon en post.

Gebruikte cookies: AWSALB, __cfduid, __cfruid, __zlcmid

YouTube

Onze website gebruikt plug-ins van de websit YouTube, die door Google wordt beheerd. De eigenaar van de webpagina's is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Wanneer u webpagina’s bezoekt die zijn uitgerust met een YouTube-plugin, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Hierbij wordt de YouTube-server meegedeeld welke van onze pagina's u heeft bezocht. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, staat u YouTube toe om uw surfgedrag direct te koppelen aan uw persoonlijke profiel. U kan dit voorkomen door uit te loggen uit uw YouTube-account.

YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke weergave van onze online aanbiedingen. Dit is een berechtigd belang in de zin van art. 6, lid 1, onder f), van de AVG. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van YouTube via: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Gebruikte cookies: SID, HSID, VISITOR_INFO1_LIVE, PREF, APISID, LOGIN_INFO,GPS, SSID, YSC,SAPISID, LOGIN_INFO, CheckConnectionTempCookie395

Criteo

Wij gebruiken de technologie van Criteo (Criteo GmbH, Unterer Anger 3, 80331 München, Duitsland) om informatie te verzamelen over het gedrag van de gebruiker in een zuiver anonieme vorm, uitsluitend om ons reclameaanod te verbeteren. Hiervoor worden cookies gebruikt. Criteo kan dan bij het bezoeken van andere websites passende productaanbevelingen als reclamebanners tonen. De persoonlijke identificatie van de websitebezoekers is daarbij uitgesloten. Elke banneradvertentie bevat een kleine "i" (ter informatie). Wanneer hierop wordt geklikt, landt u op een pagina met meer informatie en een opt-out optie. Wanneer u op “opt-out” klikt, wordt een cookie ingesteld die verhindert dat Criteo-banners in de toekomst worden weergegeven. Er zal geen ander gebruik of het doorgeven aan derden plaatsvinden. U kan meer over Criteo te weten komen via https://www.criteo.com/privacy/ en bezwaar maken tegen de anonieme analyse van uw surfgedrag.

Gebruikte cookies: criteo_write_test, uid

Sentry

We gebruiken de dienst Sentry (Sentry, 1501 Mariposa St #408, San Francisco, CA 94107, USA) om de technische stabiliteit van onze website te verbeteren door de stabiliteit van het systeem te bewaken en codeerfouten op te sporen. Sentry wordt uitsluitend voor dit doel gebruikt en analyseert geen gegevens voor reclamedoeleinden. Gebruikersgegevens, zoals apparaatinformatie of tijdstip van storing, worden anoniem verzameld en na gebruik gewist. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring van Sentry: https://sentry.io/privacy/.

Mouseflow

We gebruiken Mouseflow, een webanalysetool van Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhagen, Denemarken. De gegevensverwerking dient het doel om deze website en haar bezoekers te analyseren. Hiervoor worden gegevens verzameld en opgeslagen voor marketing- en optimalisatiedoeleinden. Uit deze gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruikersprofielen worden aangemaakt. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. De webanalysetool Mouseflow registreert willekeurig geselecteerde individuele bezoeken (alleen met geanonimiseerd IP-adres).

Hierdoor ontstaat een verslag van de muisbewegingen en -klicks met als doel steekproefsgewijs individuele websitebezoeken afspelen en daaruit mogelijke verbeteringen voor de website afleiden.

De gegevens die met Mouseflow worden verzameld, worden zonder de apart gegeven toestemming van de betrokkene niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en worden niet samengevoegd met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van art. 6, lid 1, onder f), van de AVG vanuit het berechtigde belang van directe klantencommunicatie en van het ontwerp van de website in overeenstemming met de behoeften. U heeft te allen tijde het recht om om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van art. 6, lid 1, van de AVG.

Hiervoor kan u een opname op alle websites, die Mouseflow wereldwijd gebruiken voor de browser die u momenteel gebruikt, deactiveren door op de volgende link te klikken: https://mouseflow.com/opt-out/.

9. Affiliate-programma’s

PostAffiliatePro

Wij nemen deel aan het partnerprogramma "PostAffiliatePro" van Quality Unit, s.r.o. Tomanova 80/c, SK-83107 Bratislava, Slowakije (Europese Unie). Quality Unit gebruikt cookies om de herkomst van bestellingen, die via partnerlinks worden gegenereerd, te volgen. Quality Unit kan onder andere traceren dat u op de partnerlink op de website van onze affiliate-partners heeft geklikt. Voor meer informatie over het gegevensgebruik door de Quality Unit kan u terecht op https://www.postaffiliatepro.com/privacy-policy-post-affiliate-pro/.

Gebruikte cookies: PAPVisitorId, PAPAffiliateId

webgains-partnerprogramma

Deze website maakt gebruik van het Webgains partnerprogramma (ad pepper media GmbH, FrankenStraße 150C, FrankenCampus, 90461 Nürnberg) in de vorm van tekstlinks, afbeeldinglinks, reclamebanners of invoermaskers. Informatie over het gebruik van deze website (inclusief het IP-adres) en de herkomst van bestellingen en kliks worden in cookies opgeslagen en aan Webgains doorgegeven. De opgeslagen gegevens worden gebruikt om onze marketingactiviteiten te optimaliseren. U kan het opslaan van cookies in uw browser deactiveren of beperken tot bepaalde websites. Wij wijzen erop dat in dit geval bepaalde functies van deze website beperkt kunnen zijn. Meer informatie over het gegevensgebruik door Webgains is te vinden in de privacyverklaring van het bedrijf: https://www.webgains.com/public/en/privacy-2/

Firstlead GmbH / ADCELL Partnerprogramma

Wij gebruiken tracking-cookies van Firstlead GmbH van het merk ADCELL (www.adcell.de). Zodra de bezoeker op een advertentie met de partnerlink klikt, wordt er een cookie geplaatst. Firstlead GmbH / ADCELL gebruikt cookies om de herkomst van bestellingen te traceren. Bovendien maakt Firstlead GmbH / ADCELL gebruik van zogenaamde trackingpixels. Hiermee kan informatie zoals het bezoekersverkeer op de pagina's worden geanalyseerd. De door cookies en trackingpixels gegenereerde informatie over het gebruik van deze website (inclusief het IP-adres) en de levering van reclameformaten wordt naar een server van Firstlead GmbH / ADCELL gestuurd en daar opgeslagen. Firstlead GmbH / ADCELL kan onder andere herkennen dat op de partnerlink op deze website is geklikt. Onder bepaalde omstandigheden kan Firstlead GmbH / ADCELL deze (geanonimiseerde) informatie doorgeven aan contractuele partners, maar gegevens zoals het IP-adres worden niet samengevoegd met andere opgeslagen gegevens.

U kan de gegevensoverdracht deactiveren via de volgende link: https://www.adcell.de/datenschutz

10. Messenger-diensten

CleverPush

We gebruiken push-meldingen van CleverPush (CleverPush UG, Nagelsweg 22, 20097 Hamburg, Duitsland). Push-meldingen zijn berichten die op uw eindapparaat kunnen worden weergegeven zonder de website of de betreffende app te openen. Er worden geen unieke gebruikersgegevens zoals IP-adressen of dergelijke opgeslagen, die kunnen leiden tot directe conclusies over de betreffende gebruiker. Bij de registratie (opt-in) in de verdeler voor meldingen wordt alleen een soort identificatiesleutel en de GeoIP (land en provincie) van de gebruiker verzonden en opgeslagen in de CleverPush-database. Deze identificatiesleutel wordt toegekend door de respectievelijke browserfabrikanten (Google, Mozilla, Apple, enz.) en maakt het mogelijk om later meldingen naar de respectievelijke browsers te sturen. Als de opt-in voor push-meldingen wordt ingetrokken bij Reishunger (opt-out), zullen alle gegevens die zijn opgeslagen bij CleverPush worden verwijderd. Meer informatie over push-meldingen en hoe u zich kan afmelden (opt-out), vindt u via https://cleverpush.com/faq

Gebruikte cookies: __cfduid

11. Betalingsproviders

Beoordeling van de kredietwaardigheid en scoring

Als wij een vooruitbetaling doen, bv. bij de betaaloptie achteraf betalen, kunnen wij ter bescherming van onze legitieme belangen een kredietwaardigheidsrapport op basis van wiskundig-statistische procedures krijgen van [SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden]. Hiervoor geven wij de voor een kredietwaardigheidsbeoordeling vereiste persoonsgegevens door aan de [SCHUFA Holding AG] en gebruiken wij de ontvangen informatie over de statistische kans op een betalingsachterstand voor een evenwichtige beslissing over de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de overeenkomst. De informatie over de kredietwaardigheid kan waarschijnlijkheidswaarden (scoringswaarden) bevatten, die worden berekend op basis van wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische methoden en waarvan onder andere de adresgegevens voor de berekening zijn opgenomen. Uw belangen die het waard zijn om beschermd te worden, worden in aanmerking genomen overeenkomstig de wettelijke voorschriften.

PayPal

Op onze website bieden wij o.a. betaling via PayPal aan. De provider van deze betaaldienst is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PayPal").

Als u ervoor kiest om via PayPal te betalen, worden de door u ingevoerde betaalgegevens naar PayPal gestuurd. De overdracht van uw gegevens aan PayPal is gebaseerd op art. 6, lid 1, onder a), AVG (toestemming) en art. 6, lid 1, onder b), AVG (verwerking voor de uitvoering van een overeenkomst). U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken. De herroeping heeft geen invloed op de effectiviteit van de gegevensverwerking in het verleden.

Amazon Pay

Op onze website bieden wij o.a. betaling via Amazon Pay aan. Provider van deze betaaldienst is voornamelijk Amazon Payments Europe s.c.a., secundair Amazon EU SARL, Amazon Services Europe SARL en Amazon Media EU SARL, allemaal gevestigd op 5 Rue Plaetis, 2338 Luxemburg.

Als u ervoor kiest om te betalen via Amazon Pay, worden de betalingsgegevens die u invoert, doorgegeven aan Amazon Pay. De overdracht van uw gegevens aan Amazon Pay gebeurt volgens art. 6, lid 1, onder a), AVG (toestemming) en art. 6, lid 1, onder b), AVG (verwerking voor de uitvoering van een overeenkomst). U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken. Een herroeping heeft geen invloed op de effectiviteit van de gegevensverwerking die in het verleden is uitgevoerd. Details over de betaling met Amazon Pay vindt u via de volgende link: https://pay.amazon.eu/help/201212490

Klarna

Op onze website bieden wij o.a. betaling met de diensten van Klarna aan. De aanbieder is Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna “Klarna” genoemd). Klarna biedt verschillende betalingsmogelijkheden aan (bv. achteraf betalen). Als u ervoor kiest om te betalen met Klarna (Klarna-checkoutoplossing), zal Klarna verschillende persoonsgegevens van u verzamelen. Details zijn te vinden in Klarna's privacyverklaring via de volgende link:   https://www.klarna.com/nl/privacy-statement/

Klarna gebruikt cookies om het gebruik van de Klarna checkoutoplossing te optimaliseren. De optimalisatie van de checkoutoplossing is een legitiem belang in de zin van art. 6, lid 1, onder f), van de AVG. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen en geen schade veroorzaken. Ze blijven op uw eindapparaat totdat u ze verwijdert. Details over het gebruik van Klarna-cookies worden behandeld in Klarna's privacyverklaring voor Duitsland/Oostenrijk/Nederland.

Klarna behoudt zich het recht voor om interne en externe kredietwaardigheidscontroles uit te voeren om te beoordelen welke betaalmethodes Klarna u kan aanbieden. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6, lid 1, onder b), van de AVG. Meer informatie over kredietwaardigheidsbeoordelingen en uw recht om bezwaar te maken vindt u in de privacyverklaring van Klarna: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/nl_nl/privacy.

De overdracht van uw gegevens aan Klarna is gebaseerd op art. 6, lid 1, onder a), AVG (toestemming) en art. 6, lid 1, onder b), AVG (verwerking voor de uitvoering van een overeenkomst). U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken. De herroeping heeft geen invloed op de effectiviteit van de gegevensverwerkingprocedures in het verleden.

Sofortüberweisung Op onze website bieden wij onder andere de betaling door "Sofortüberweisung" aan. De aanbieder van deze betaaldienst is Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland (hierna "Sofort GmbH"). Met behulp van de "Sofortüberweisung" procedure ontvangen wij een betalingsbevestiging van Sofort GmbH in real time en kunnen wij direct beginnen met het nakomen van onze verplichtingen. Als u de betaalmethode "Sofortüberweisung" heeft gekozen, stuur dan de PIN en een geldige TAN naar Sofort GmbH, waarmee het kan inloggen op uw online bankrekening. Sofort GmbH controleert automatisch uw rekeningsaldo na het inloggen en voert de overdracht naar ons uit met behulp van de door u verstrekte TAN. Daarna stuurt het ons onmiddellijk een transactiebevestiging. Na het inloggen worden ook uw omzet, de kredietlimiet van de rekening-courantkrediet en het bestaan van andere rekeningen en hun saldi automatisch gecontroleerd. Naast de PIN en de TAN worden de door u ingevoerde betalingsgegevens en persoonlijke gegevens aan Sofort GmbH doorgegeven. De gegevens over uw persoon zijn voor- en achternaam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres, IP-adres en eventueel andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling. De overdracht van deze gegevens is noodzakelijk om uw identiteit onomstotelijk vast te stellen en om pogingen tot fraude te voorkomen. De overdracht van uw gegevens aan Sofort GmbH is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. a DSGVO (toestemming) en art. 6 lid 1 lit. b DSGVO (verwerking voor de uitvoering van een overeenkomst). U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken. De intrekking heeft geen invloed op de doeltreffendheid van de gegevensverwerking in het verleden. Voor details over betaling met onmiddellijke overschrijving verwijzen wij u naar de volgende links: https://www.sofort.de/datenschutz.html en https://www.klarna.com/sofort/.

Amazon Pay

In het geval van betaling via Amazon pay zullen wij uw betalingsgegevens in het kader van de betalingsverwerking in eerste instantie doorgeven aan Amazon Payments Europe s.c.a., en in tweede instantie aan Amazon EU SARL, Amazon Services Europe SARL en Amazon Media EU SARL, die alle drie gevestigd zijn op 5, Rue Plaetis L 2338 Luxemburg (hierna "Amazon Payments" genoemd). Amazon Payments behoudt zich het recht voor om een kredietwaardigheidsbeoordeling uit te voeren. Amazon Payments gebruikt het resultaat van de kredietwaardigheidsbeoordeling met betrekking tot de statistische kans op wanbetaling voor de bepaling van de mogelijke betalingsmethodes. Het kredietwaardigheidsrapport kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zogenaamde scorewaarden). Voor zover de scorewaarden in het resultaat van het kredietwaardigheidsrapport zijn opgenomen, zijn ze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedure. Bij de berekening van de scorewaarden worden onder andere adresgegevens opgenomen. Bovendien heeft Amazon Payments het recht om uw gegevens door te geven aan naamloze derden (banken, e-dienstverleners, servicepartners, maar ook auditoren, analysediensten, kredietregistratiebureaus, marketingpartners, cloud-dienstverleners, retargeting providers, aangesloten bedrijven). Voor meer informatie over gegevensbescherming, met inbegrip van de gebruikte kredietregistratiebureaus, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Amazon Payments: https://pay.amazon.eu/help/201212490

12. Speciale functies van deze website

Voucheraanbiedingen van Sovendus GmbH

Om een voucheraanbieding te selecteren die op dit moment voor u interessant is, zullen wij de hashwaarde van uw e-mailadres en uw IP-adres pseudonimiseren en versleutelen en verzenden naar Sovendus GmbH, Hermann-Veit-Str. 6, 76135 Karlsruhe (Sovendus) (art. 6, lid 1, onder f), AVG). De gepseudonimiseerde hashwaarde van het e-mailadres wordt gebruikt om rekening te houden met een mogelijk bezwaar tegen reclame door Sovendus (art. 21, lid 3 en art. 6, lid 1, onder c), AVG). Het IP-adres wordt door Sovendus uitsluitend gebruikt voor de beveiliging van gegevens en wordt als regel na zeven dagen geanonimiseerd (art. 6, lid 1, onder f), AVG Bovendien sturen wij het bestelnummer, de bestelwaarde met valuta, sessie-ID, couponcode en tijdstempel in gepseudonimiseerde vorm naar Sovendus voor facturatiedoeleinden (art. 6, lid 1, onder f), AVG). Als u geïnteresseerd bent in een voucheraanbieding van Sovendus, als er geen reclamebezwaar is verbonden met uw e-mailadres en als u op de voucherbanner klikt, die alleen in dit geval wordt weergegeven, sturen wij de aanspreektitel, naam, postcode, land en uw e-mailadres gecodeerd naar Sovendus ter voorbereiding van de voucher (art. 6, lid 1, onder b) en f), AVG).

Voor meer informatie over de verwerking van uw gegevens door Sovendus verwijzen wij u door naar het online privacybeleid op https://www.sovendus.com/nl/verklaring_inzake_gegevensbescherming/.

Integratie van de Trusted Shop Trustbadge

Voor de weergave van onze verzamelde beoordelingen en het aanbod van Trusted Shops producten voor kopers na een bestelling is de Trusted Shops Trustbadge op deze website geïntegreerd.

Dit dient ter bescherming van onze in het kader van een belangenafweging overheersende rechtmatige belangen in een optimale verkoop door het mogelijk maken van een veilige aankoop in overeenstemming met art. 6, lid 1, zin 1, onder f), van de AVG. De trustbadge en de daarmee verkregen diensten zijn een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen. De trustbadge wordt door een CDN-aanbieder (Content Delivery Network) in het kader van de orderverwerking ter beschikking gesteld. Trusted Shops GmbH maakt ook gebruik van dienstverleners uit de VS. Een passend niveau van gegevensbescherming wordt gegarandeerd. Meer informatie over gegevensbescherming bij Trusted Shops GmbH vindt u hier: https://www.trustedshops.nl/juridische-informatie/

Bij het afroepen van de Trustbadge slaat de webserver automatisch een zogenaamd server-logfile op, dat ook uw IP-adres, de datum en het tijdstip van de afroeping, het overgedragen gegevensvolume en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de afroeping documenteert. Individuele toegangsgegevens worden opgeslagen in een beveiligingsdatabase voor de analyse van beveiligingsincidenten. De logfiles worden uiterlijk 90 dagen na aanmaak automatisch verwijderd.

Verdere persoonsgegevens worden aan Trusted Shops GmbH doorgegeven als u zich registreert voor het gebruik van Trusted Shops producten of als u zich al geregistreerd heeft voor gebruik. De contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops is van toepassing. Hiervoor vindt een automatische verzameling van persoonsgegevens uit de bestelgegevens plaats. Of u al geregistreerd bent als koper voor een productgebruik wordt automatisch gecontroleerd door middel van een neutrale parameter, die het e-mailadres hasht door een cryptologische eenrichtingsfunctie. Het e-mailadres wordt vóór de overdracht omgezet in deze hashwaarde, die door Trusted Shops niet kan worden gedecodeerd. Na controle op een match wordt de parameter automatisch gewist.

Dit is noodzakelijk voor de vervulling van onze overwegend legitieme belangen en die van Trusted Shops bij het bieden van kopersbescherming in verband met de specifieke bestelling en de transactionele beoordelingsdiensten conform art. 6, lid 1, zin 1, onder f), AVG. Meer details, ook over het bezwaar, zijn te vinden in de hierboven en in de trustbadge gekoppelde verklaring van Trusted Shops inzake gegevensbescherming.

Gebruikte cookies: _fbp, _dc_gtm_UA-53707107-5, _ga, _gid, _gat_UA-53707107-5, PHPSESSID

13. Omgang met sollicitatiegegevens

Doelstellingen van de gegevensverwerking en rechtsgrondslag

Wij verwerken persoonsgegevens van sollicitanten voor het doel van uw sollicitatie voor een arbeidsovereenkomst, voor zover dit vereist is voor de toelichting van de beslissing om een arbeidsovereenkomst met ons aan te gaan. De wettelijke basis hiervoor is art.26, lid 1 in combinatie met lid 8, onder 2), van de Duitse federale wet op de gegevensbescherming (BDSG).

Bovendien kunnen wij persoonsgegevens van sollicitanten verwerken, voor zover dit vereist is om zich te verdedigen tegen juridische claims die tegen ons worden ingediend in het kader van de sollicitatieprocedure. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO; het berechtigde belang is bijvoorbeeld een bewijsplicht in een procedure op grond van de General Act of Equal Treatment (Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz of AGG).

In het geval van een arbeidsovereenkomst tussen een sollicitant en ons kunnen wij in overeenstemming met art. 26, lid 1, van de BDSG de reeds van u ontvangen persoonsgegevens verder verwerken ten behoeve van de arbeidsovereenkomst, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering of beëindiging van de arbeidsovereenkomst of voor de uitoefening of vervulling van de rechten en plichten van de werknemersvertegenwoordiging die voortvloeien uit een wet of een collectieve arbeidsovereenkomst, een arbeids- of een dienstverleningsovereenkomst (CAO).

Categorieën van persoonsgegevens

Wij verwerken gegevens die betrekking hebben op uw sollicitatie. Dit kunnen algemene gegevens over u zijn (zoals uw naam, adres en contactgegevens), informatie over uw beroepskwalificaties en opleiding of informatie over verdere beroepsopleiding of andere informatie die u ons in verband met uw sollicitatie toestuurt. Daarnaast kunnen wij door u verstrekte, openbaar beschikbare, functiegerelateerde informatie verwerken, zoals een profiel op professionele social media netwerken zoals Xing of LinkedIn.

Doorgeven van gegevens

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan de met ons verbonden bedrijven, voor zover dit is toegestaan in het kader van de onder punt 3 beschreven doeleinden en rechtsgrond. Verder worden persoonsgegevens namens ons verwerkt op basis van overeenkomsten op grond van art. 28 van de AVG, in het bijzonder door hostproviders of providers van sollicitatie-managementsystemen. Een overdracht naar een derde land is niet bedoeld.

Duur van de gegevensopslag

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om over uw sollicitatie te beslissen. Als een arbeidsovereenkomst tussen u en ons niet tot stand komt, kunnen wij ook gegevens blijven opslaan voor zover dat nodig is om ons te verdedigen tegen eventuele juridische claims.

Noodzaak van het verstrekken van persoonlijke gegevens

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet wettelijk of contractueel verplicht en u bent ook niet verplicht om de persoonsgegevens te verstrekken. Het verstrekken van persoonsgegevens is echter noodzakelijk voor het afsluiten van een arbeidsovereenkomst met ons. Dit betekent dat als u ons bij het solliciteren naar een baan geen persoonlijke gegevens verstrekt, wij geen arbeidsovereenkomst met u aangaan.

14. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Nieuwe wettelijke richtlijnen, zakelijke beslissingen of technische ontwikkelingen kunnen wijzigingen in onze privacyverklaring noodzakelijk maken. De privacyverklaring zal dan dienovereenkomstig worden aangepast. U vindt altijd de actueelste versie op onze website.

Stand: 24 april 2020