Start Klanteninformatie en algemene verkoopvoorwaarden

Klanteninformatie en algemene verkoopvoorwaarden

Klanteninformatie

Verkoper

De overeenkomst komt tot stand met:

Reishunger GmbH

Am Waller Freihafen 1

28217 Bremen

T: +49 421 2080 2491

F: +49 421 2080 2128

[email protected]

Handelsregisternummer: HRB 26916

Registerrechtbank: Amtsgericht Bremen

Btw-nummer: DE 815 260 403

Gemachtigde bestuurders:

Torben Buttjer, Sohrab Mohammad, Stephan Jaeckle und Thomas Pfitzner

Overeenkomst en bestelprocedure

1. De presentatie van de goederen, met name op het internet, vormt geen bindend aanbod van de verkoper.

2. Door te klikken op de knop "in de winkelwagen" worden de geselecteerde artikelen in de winkelwagen gelegd. Tijdens de laatste stap, "naar de kassa”, begint pas het bestelproces, waarin alle gegevens die nodig zijn voor de orderverwerking worden vastgelegd.

Aan het einde van het bestelproces verschijnt een samenvatting van de bestel- en overeenkomstgegevens. Pas na bevestiging van deze bestel- en overeenkomstgegevens door op de knop "nu kopen" te klikken, doet u een bindend aanbod om de goederen in de winkelwagen te kopen.

3. Een overeenkomst komt alleen tot stand met een schriftelijke orderbevestiging van de verkoper.

Technische correctiemogelijkheden

Alle ingevoerde gegevens worden in een bevestigingsvenster weergegeven voordat de klant op de bestelknop klikt en kunnen door de klant uit de winkelwagen worden verwijderd voordat de overeenkomst wordt afgesloten door op de knop "winkelwagen bewerken" te klikken en daar op de knop "X" te klikken.

Taal van de overeenkomst

De taal van de overeenkomst is Nederlands.

Overeenkomsttekst opslaan

De tekst van de tussen de verkoper en de klant afgesloten overeenkomst wordt door de verkoper in de interne systemen opgeslagen. De klant kan de algemene voorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. De bestelgegevens, de herroepingsinstructies en de algemene verkoopsvoorwaarden worden per e-mail naar de klant gestuurd. Na voltooiing van de bestelling is de tekst van de overeenkomst om veiligheidsredenen niet meer via het internet toegankelijk voor de klant.

Herroepingsrecht

Consumenten hebben een herroepingsrecht van dertig dagen. Hier vindt u de details over uw herroepingsrecht.

De verkoper draagt de directe kosten van de retourzending na herroeping in het kader van retourzendingen uit Duitsland, voor zover het door ons op te vragen retouretiket voor de retourzending wordt gebruikt.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de volgende overeenkomsten:

- voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor teruggave, als de verzegeling na levering verwijderd is.

Garantie

De koper heeft recht op een wettelijke garantie. Afwijkende regels vindt u in onze algemene verkoopsvoorwaarden.

Betaling en levering

Er ontstaan geen verdere kosten voor de door de verkoper aangeboden betaalmethodes.

De leveringen vinden niet alleen plaats binnen de Bondsrepubliek Duitsland, met inbegrip van de Noordzee- en de Baltische Zee-eilanden, maar ook in het buitenland.

De landen waar kan geleverd worden en de overeenkomstige levertijden kunnen hier worden ingekeken:

Betaling en verzending.

De vermelde leveringstermijnen beginnen bij de betaling per bankoverschrijving en onmiddellijke overschrijving op de dag na de afgifte van de betalingsopdracht aan de overschrijvende bank; bij de betaling per PayPal op de dag na de afgifte van de betalingsopdracht en bij de betaling per kredietkaart op de dag na de debitering van de rekening van de klant.

De leveringstermijnen eindigen met de afloop van de laatste dag van de termijn. Indien de laatste dag van de termijn valt op een zaterdag, zondag of een door de staat erkende algemene feestdag op de leveringslocatie, neemt de volgende werkdag de plaats van die dag in.

Verzendingskosten

Alle verzendingskosten, met name de verpakking, transportkosten en leveringen, zijn kosten voor de klant, tenzij anders is overeengekomen. Een overzicht van de verzendingskosten kunt u hier bekijken: Betaling en verzending.

Als de levering in een niet-EU-land plaatsvindt, kan het zijn dat de klant verdere douanekosten, belastingen of heffingen moet betalen, niet aan de aanbieder, maar aan de verantwoordelijke douane- of belastingautoriteiten. De klant wordt geadviseerd om voor de bestelling zich over de details te informeren bij de douane of de belastingdienst.

Klachtenmanagement

Bij vragen over de levering van de goederen (bv. tijdstip, beschikbaarheid, ontvangst van de betaling, etc.) kan u contact opnemen met de verkoper:

Telefoon: +49 421 2080 2491

Fax: +49 421 2080 2128

Platform van de Europese Commissie voor online geschillenbeslechting: link

Opmerking overeenkomstig § 36 (1) nr. 1 CDBG

In principe zijn we niet bereid en verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.

Algemene verkoopvoorwaarden

1. Definities

1.1 Alle overeenkomsten die de klant (consument of ondernemer) met de verkoper sluit, zijn uitsluitend gebaseerd op deze algemene verkoopvoorwaarden. De klant erkent deze uitdrukkelijk met zijn bestelling.

1.2 Een consument is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling verricht voor een doel dat niet kan worden toegeschreven aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

1.3 Een ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met rechtsbevoegdheid, die handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit bij het sluiten van een rechtshandeling.

2. Leveringsvoorwaarden

2.1 Indien de verkoper door het verstrekken van een onjuist bezorgadres of een onjuiste geadresseerde extra verzendkosten toevalt, worden deze kosten door de klant vergoed, tenzij de klant niet verantwoordelijk is voor de onjuiste informatie.

2.2 De verkoper is gerechtigd om op eigen kosten gedeeltelijke leveringen te doen, mits dit redelijk is voor de koper.

3. Betalingsvoorwaarden

3.1 De koopprijs is onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst verschuldigd.

3.2 In geval van betalingsverzuim is de klant verplicht om de verkoper moratoire interest te betalen ter hoogte van 5 procentpunten boven de basisrentevoet als hij een consument is (§ 13 BGB). Als de klant een ondernemer is (§ 14 BGB), bedraagt de moratoire interest 9 procentpunten boven de basisrente.

3.3 Onafhankelijk van 3.2. staat het verkoper vrij om hogere schade door verzuim en andere schade te bewijzen.

4. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling is ontvangen.

5. Garantie

5.1 Met betrekking tot de garantie gelden de wettelijke bepalingen, tenzij in 5.2 - 5.3 anders is overeengekomen.

5.2 De verjaringstermijn voor vorderingen met betrekking tot aansprakelijkheid voor materiële gebreken bedraagt 24 maanden en begint met de overhandiging van het gekochte artikel aan de klant. Als de klant een ondernemer is (§ 14 BGB), bedraagt de verjaringstermijn 12 maanden vanaf de overhandiging van het artikel.

5.3 Voor handelaars gelden de wetgeving, controle- en klachtenverplichtingen volgens het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB).

6. Herroepingsrecht

6.1 Het herroepingsrecht geldt uitsluitend voor consumenten.

6.2 Volgens zijn herroepingsrecht moet de klant de goederen voor retour onbeschadigd en zorgvuldig verpakken.

7. Beperking van de aansprakelijkheid

7.1 Met uitzondering van schade aan leven, lichaam en gezondheid en schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, is de verkoper alleen aansprakelijk voor schade die is toe te schrijven aan opzet of grove nalatigheid.

Dit geldt ook voor indirecte gevolgschade, zoals gederfde winst.

Een wezenlijke contractuele verplichting is een verplichting waarvan de naleving de goede uitvoering van het contract in de eerste plaats mogelijk maakt en waarop de overeenkomstpartner regelmatig vertrouwt en mag vertrouwen.

7.2 Behalve in het geval van opzettelijk of grof nalatig gedrag of in het geval van schade aan leven, lichaam en gezondheid en de schending van essentiële contractuele verplichtingen, is de aansprakelijkheid beperkt tot de typisch voorzienbare schade op het moment van het sluiten van de overeenkomst en verder ook begrenst tot het bedrag van de gemiddelde schade die typisch is voor de overeenkomst. Dit geldt ook voor indirecte gevolgschade, zoals gederfde winst.

7.3 De beperking van de aansprakelijkheid in de passages 1 en 2 geldt inhoudelijk ook ten gunste van de werknemers van de verkoper en diens plaatsvervangers.

7.4 Aansprakelijkheidsclaims op grond van de productaansprakelijkheidswet blijven onaangetast van kracht.

8. Voorbehoud van de levering van eigen leveranciers

Het sluiten van de overeenkomst gebeurt onder voorbehoud dat wij in geval van onjuiste, vertraagde of uitblijvende levering door onze eigen leveranciers, niet of slechts gedeeltelijk of overeenkomstig later kunnen leveren. Dit geldt alleen in het geval van een congruente dekkingsaankoop tussen de verkoper en de leverancier, indien de verkoper niet verantwoordelijk is voor de onjuiste, vertraagde of ontbrekende levering en deze niet met redelijke inspanningen kan verhelpen. In geval van onbeschikbaarheid of slechts gedeeltelijke beschikbaarheid van de goederen, wordt de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte gebracht. Elke eventueel verrichte betaling zal onmiddellijk worden terugbetaald.

9. Lidmaatschap

9.1 Het lidmaatschap is gratis.

9.2. Door zich te registreren gaat de gebruiker ermee akkoord dat de verkoper de door de gebruiker verstrekte gegevens (recepten, foto's, teksten, enz.) mag gebruiken op dit moment en na de beëindiging van het lidmaatschap. De verkoper maakt dus aanspraak op een niet-exclusief gebruikersrecht, dat de gebruiker vrij laat om zijn gegevens ook voor zijn eigen doeleinden te gebruiken.

9.3 Voor de registratie zijn de volgende gegevens nodig: naam of synoniem, e-mailadres en wachtwoord. De gebruiker is verplicht het wachtwoord geheim te houden en alleen zijn profiel te gebruiken.

9.4 Alle gebruikers zijn verplicht om beleefd met elkaar om te gaan. De verkoper behoudt zich het recht om ongepaste, beledigende of door reclame gemotiveerde bijdragen zonder reden te verwijderen.

9.5 Alle gebruikers kunnen hun lidmaatschap te allen tijde en zonder reden beëindigen. Ingediende inhoud blijft ook na beëindiging van het lidmaatschap openbaar toegankelijk. De door de gebruikers verstrekte gegevens worden door de verkoper niet zonder toestemming van de gebruikers aan derden doorgegeven.

10. Betaling met Klarna

10.1 In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden wij de volgende betaalmogelijkheden aan. De betaling gebeurt altijd aan Klarna:

  • Achteraf betalen: De betalingstermijn is 14 dagen vanaf de factuurdatum. De factuur wordt verstrekt bij de verzending van de goederen en wordt ofwel per e-mail ofwel samen met de goederen verstuurd. De volledige factuurvoorwaarden voor de landen waar deze betaalmethode beschikbaar is, vindt u hier: Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland
  • Onmiddellijke overschrijving ("Nu betalen"): Beschikbaar in Duitsland, Nederland en Oostenrijk. Uw rekening wordt direct na het plaatsen van de bestelling gedebiteerd.
  • Automatische incasso: Beschikbaar in Duitsland, Nederland, Zweden en Oostenrijk. De automatische incasso gebeurt na de verzending van de goederen. U wordt per e-mail op de hoogte gebracht van het tijdstip.

Voor het gebruik van de betaalmethodes achteraf betalen en automatische incasso is een positieve beoordeling van de kredietwaardigheid nodig. Hiervoor zullen wij uw gegevens aan Klarna doorgeven ten behoeve van adrescontrole en beoordeling van de kredietwaardigheid in het kader van het initiëren en verwerken van de koopovereenkomst. Gelieve begrip te hebben dat wij u alleen die betalingsmethodes kunnen aanbieden die zijn toegestaan op basis van de resultaten van de controle van kredietwaardigheid. Meer informatie en de gebruikersvoorwaarden van Klarna vindt u hier. Algemene informatie over Klarna vindt u hier. Uw persoonlijke gegevens worden door Klarna verwerkt in overeenstemming met de geldende voorschriften voor gegevensbescherming en in overeenstemming met de informatie in de voorschriften voor gegevensbescherming van Klarna. De online shop berekent een vergoeding van 0,- Euro per bestelling, of 0,- CHF per bestelling naar Zwitserland, wanneer u op factuur met Klarna koopt.

11. Betaalopties van Klarna en Billpay

In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, en Billpay GmbH, Zinnowitzer Str. 1, 10115 Berlijn, Duitsland, bieden wij de volgende betalingsopties aan

  • Factuur: De betalingstermijn is 30 dagen vanaf de verzending van de goederen. De factuurvoorwaarden vindt u hier. De betaling wordt gedaan aan Billpay.
  • Onmiddellijke overschrijving: Uw account wordt direct na het plaatsen van de bestelling gedebiteerd. De betaling wordt gedaan aan Klarna.

Het gebruik van de betalingsmethode factuur vereist een positieve beoordeling van de kredietwaardigheid. Meer informatie en Klarna's gebruikersvoorwaarden vindt u hier. Algemene informatie over Billpay vindt u hier. Uw persoonlijke gegevens worden door Klarna en Billpay behandeld in overeenstemming met de geldende regels voor gegevensbescherming en volgens de informatie in de voorwaarden voor gegevensbescherming van Klarna en Billpay.

12. Slotbepalingen

12.1. Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing, met uitzondering van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Dwingende bepalingen van de staat waar de klant zijn gewone verblijfplaats heeft, blijven onaangetast.

12.2 De plaats van uitvoering is de vestigingsplaats van de verkoper als de klant een handelaar is.

12.3 Indien de klant een handelaar, een juridische rechtspersoon of een juridisch fonds is, of geen algemene bevoegde rechtbank in het binnenland heeft of zijn woonplaats naar het buitenland verplaatst na het sluiten van de overeenkomst of indien zijn woonplaats op het moment van de indiening van de vordering onbekend is, is de bevoegde rechtbank de vestigingsplaats van de verkoper.

12.4 Indien afzonderlijke bepalingen van deze overeenkomst ongeldig zijn of in strijd zijn met de wettelijke voorschriften, blijft de rest van het contract onaangetast.

- Einde van de algemene verkoopvoorwaarden -

Opmerking betreffende het in de handel brengen, de terugname en de milieuvriendelijke afvalverwijdering van elektrische en elektronische apparatuur

Fabrikanten en importeurs moeten oude elektrische apparaten die sinds 13 augustus 2005 op de markt zijn gebracht, gratis terugnemen. Elektrische en elektronische apparaten die na 23 november 2005 op de markt worden gebracht, zijn gemarkeerd met een symbool (doorgestreepte vuilnisbak op wielen). Dergelijke oude apparatuur wordt niet als ongesorteerd gemeentelijk afval afgevoerd, maar gescheiden ingezameld en via de lokale inzamel- en retoursystemen afgevoerd.

Wij zijn een geregistreerde importeur volgens ElektroG. U kunt uw oude apparaten dus gratis bij ons inleveren of via de lokale inzamel- en retoursystemen afvoeren.